Birlikte Çalışma Standartları ve Etik Davranış Politikamız

Buradasınız

Birlikte Çalışma Standartları ve Etik Davranış Kuralları, çalışanlarımızın görevlerini icra ederken uymaları gereken temel kuralları ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı; uyulması gereken temel kuralların kapsamını oluşturmak ve tüm paydaşlarımız ile kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çatışmaları engellemektir.

Birlikte Çalışma Standartlarımız ve Etik Davranış Kurallarımız; çalışanlarımızdan ve ürün, hizmet ve proses tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızdan ilkesel ve davranışsal beklentilerimizi ifade eder.

ÇALIŞMA VE İNSAN HAKLARI
- Çocuk Çalışan
Karel, çocuk çalışan istihdamında yerel yasalar dışındaki uygulamaları benimsemez ve paydaşlarından asgari olarak yerel yasalara uyum bekler.

- Genç İşçi
Karel, genç çalışan istihdamında yerel yasalar dışındaki uygulamaları benimsemez ve paydaşlarından asgari olarak yerel yasalara uyum bekler. Karel, 18 yaşın altındaki yasal olarak genç sayılan işçilerin fazla mesai veya gece çalışmamalarını ve yasal şartlara uyum sağlayacağını taahhüt eder.

- Ücret ve Sosyal Haklar
Karel, tüm paydaşlarından standart bir çalışma ayı için ödenen ücret ve sosyal hakların asgari olarak ulusal yasaları karşılamasını bekler.

- Çalışma Saatleri
Karel, tüm paydaşlarından günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma saatlerinde ve fazla mesai uygulamalarında asgari olarak ulusal yasaları karşılamasını bekler.

- Ayrımcılık
Karel, işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi, fesih, emeklilik, sendika üyeliği ve siyasal üyelik faaliyetlerinde ırk, kast, ulusal köken, din, dil, renk, mezhep, yaş, sakatlık, medeni hal ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşıdır. Karel, çalışanlarının gelişim, kariyer, ücret ve yan haklar yönetiminde eşitlik ilkesine dayalı hareket edeceğini taahhüt eder.

- Gönüllü Çalışma İlkesi
Karel, çalışanların gönüllüklerini benimser. Çalışanların kimlik belgelerini işverenlerine vermeleri zorunlu değildir ve makul bir ihbarın ardından işverenlerini terk etmekte serbesttirler.

- Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü
Karel, çalışanların yerel işçi temsilcisi örgütlerine katılım haklarına saygı gösterir ve tüm paydaşlarından aynı yaklaşımı bekler. Karel, yasal bir sendika tarafından temsil edilen, çalışanlarının özgürce seçilmiş temsilcileriyle yapıcı bir diyalog kurmayı taahhüt eder.

- İstismar ve Taciz
Karel, istismar ve tacizin her türlüsünü yasaklar. Fiziksel istismar veya fiziksel istismar tehdidi, cinsel taciz, sözlü taciz psikolojik taciz veya diğer türden tehditler tolere edilemez.

- Modern Kölelik
Modern Kölelik, insan haklarının nefret uyandıran şekilde istismar edilmesiyle sonuçlanan faaliyetler anlamına gelir ve kölelik, esaret, zorla ve zorunlu çalıştırma ve insan kaçakçılığından oluşur. Karel, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği modern kölelik yöntemlerine hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğini taahhüt eder ve tüm paydaşlarından asgari olarak aynı tutumu göstermelerini bekler.

İŞ ETİĞİ
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Karel, çalışanların doğrudan veya herhangi aracı vasıtasıyla dolaylı olarak rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinden kaçınmalarını bekler. Karel olarak rüşvet yasalarına uygun hareket etmek için, başka bir ticari taraf, müşteri, müşterinin temsilcisi ya da resmi çalışan ya da devlet memuru ile doğrudan uygun olmayan ödemeler yapma ya da alma ilişkisinden kaçınılması gerekir.

- Hediye ve Eğlence
Karel, çalışanların Rüşvet ve Yolsuzluk risklerinin yanı sıra potansiyel çıkar çatışması nedeniyle de herhangi bir Hediye ve Eğlenceyi dikkatli bir şekilde ele almaları bekler. Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye kabul ve teklif edilmemelidir.

- Dolandırıcılık, Hilekârlık ve Hırsızlık
Karel, tüm dolandırıcılık, hilekârlık ve hırsızlık eylemlerini yasaklar. Tüm çalışanlardan, Karel ve paydaşlarının mülkiyetine saygı duymalarını, korumalarını ve uygun şekilde kullanmalarını bekler.

- Kara Para Aklama
Karel, yalnızca dürüstlüklerine ikna oldukları iş ortaklarıyla iş ilişkileri yürütür. Kara para aklamanın önlenmesiyle ilgili yürürlükteki mevzuata uyar ve kara para aklamaya sebebiyet verebilecek her türlü faaliyete şiddetle karşı çıkar ve gerçekleştirmez.

- Sahte Parça
Karel, tüm ürünler ve hizmetler teslimat sırasında sözleşmeyle belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine uygun ve orijinal üretim parça tedariği sağlar. Halka açık bir şirket olması ile birlikte bütün yasa ve yönetmeliklerin getirdiği maddelere uyum sağlar. Sahte parça ve malzemeleri tespit etme süreçleri ve tespit edilirse, malzemeleri belirlenir ve ilgili tedarikçiye kanuni yaptırım uygulanır.

- Rekabet Hukuku
Karel, tüm Rekabet Karşıtı Uygulamaları yasaklamaktadır. Karel, Rekabet Karşıtı Uygulamalara veya bu şekilde algılanabilecek herhangi bir faaliyete katılmamaktadır ve katılmayacaktır. Tüm çalışanların bu tür faaliyetlerden uzak durmalarını bekler.

- Çıkar Çatışması
Çalışanlarımız kurumdaki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. kişilerin yararına kullanamazlar. Karel, çalışanların mesleki faaliyetlerinde potansiyel, gerçek ve algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmalarını bekler. Bu amaçla, özel çıkarlar ile ticari görevleri arasındaki ilişkiler düzenli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

- Kişisel Bilgi
Karel, çalışanlarının, eski çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve diğer ilgili kişilerin kişisel verilerini korumasını şart koşar ve KVKK Politikasını uygular. Kişisel verileri yalnızca ilgili kişinin rızası, sözleşmeye dayalı bir anlaşma veya yasal kurallar doğrultusunda, işleyerek, kullanır ve saklar.

- Bilgi Sızdırma
Kuruma ait her türlü bilgiler gizlilik esasına tabi olup, bu bilgilerin 3. kişilere aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır. Bu kapsamda; Şirketin her türlü bilgisi ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşteri ve iş ortaklarına ait bilgiler gizli tutulur. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri açıklayamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve patent ile ilgili sınırlandırmalara dikkat edilir. Şirketin müşterileri ile ilgili bilgiler kişisel verilerin korunması kapsamında gizli tutulur. Yetkili makamların yazılı emri dışında üçüncü kişilere kesinlikle verilmez.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
- İş Sağlığı ve Güvenliği
Karel, endüstriyel ve diğer tehlikeleri de göz önüne alarak güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlar, asgari olarak yasal şartlara ve yönetmeliklere uyum sağlar ve paydaşlarından aynı yaklaşımı bekler.

- Çevre Yönetimi
Karel, çevreye olan etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları yürütmekte ve tüm paydaşlarından aynı yaklaşımı beklemektedir. Bu kapsamda enerji, su gibi doğal kaynak tüketimi olan bütün süreçlerinde tasarruflu veya temiz enerji kullanımı desteklemektedir. Karel, doğayı korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için, Atıklarını Çevre Yönetmeliğine uygun bir şekilde yönetmekte ve karbon salım ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Karel, kullandığı tüm kimyasal maddeleri öncelikle CAS Numaraları ile kontrol ederek ROHS/REACH Yönetmeliği kapsamında hareket etmektedir.

- Sorumlu Hammadde ve Çatışma Mineralleri
Karel, faaliyetlerinde kullandığı hammaddeleri sorumlu bir şekilde tedarik etmek için çalışır. Tedarik ettiği hammaddelerde çatışma minerallerini kullanmamak üzere faaliyetlerini çatışma mineraller ile ilgili yürürlükteki Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi ve diğer yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder ve tedarikçilerden asgari olarak bu şartlara uymasını bekler. Karel, DRC tarafından çatışmasız olduğu doğrulanmayan mineralleri içeren herhangi bir ürün, bileşen ya da materyalleri bilerek satın almaktan kaçınır ve tedarikçilerinden deklarasyon talep eder.